GDPR

Databeskyttelsesforpligtelser:

Hos Wizkids behandler vi data i forhold til persondatalovgivningen. Derfor sørger vi også for at udarbejde en databehandleraftale med alle vores kunder, således at behandlingen af data, sker i henhold til lovgivningen og passer vores kunders behov. Alt data vi modtager fra vores kunder, vil kun blive behandlet i henhold til at udføre den funktion der fremgår af den givne kundes instruks. 

Sletning og tilbagelevering af data:

Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandlingen af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette eller anonymisere alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlige, at oplysningerne er slettet eller anonymiseret, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. Nogle af vores kunder ønsker specifikke sletterutiner, så måden hvorpå data bliver slettet eller tilbageleveret kan variere fra kunde til kunde. 


Brug af underdatabehandlere:
Hos Wizkids benytter vi os af en række underdatabehandlere til at udføre en række funktioner. Disse underdatabehandlere vil fremgå i en tilsendt databehandleraftale. Vores underdatabehandler, behandler ikke personfølsomme oplysninger, eftersom at al behandling af personfølsomme oplysninger foregår på vores egne servere og data der bliver tilsendt til førnævnte underdatabehandlere vil blive fremsendt krypteret. De underdatabehandlere vi benytter, behandler data i overensstemmelse med den underdatabehandleraftale vi har indgået med dem.


Bistand til den dataansvarlige:
Wizkids bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III. 

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af: 


a. Oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede. 

b. Oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede. 

c. Indsigtsretten. 

d. Retten til berigtigelse. 

e. Retten til sletning. 

f. Retten til grænsning af behandling. 

g. Underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling. 

h. Retten til dataportabilitet. 

i. Retten til indsigelse. 

j. Retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

Overførsel af data til tredjeland eller internationale organisationer:
Enhver overførsel af personoplysninger til tredjeland eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjeland eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. 

Certifikater:
For at udvise vores interesse og forpligtelse til at overholde persondatalovgivningen, har Wizkids fået udarbejdet en ISAE 3000. Denne ville kunne blive fremsendt hvis der foreligger et ønske om at se den. 

Hvis du ønsker mere info:
info@wizkids.tech