Ordblinde skal have samme muligheder som andre elever

Af Janne Parsby, Pædagogisk Konsulent hos Wizkids.

Omkring 400.000 danskere har udfordringer med ordblindhed. Der findes mange forskellige grader af ordblindhed. Nogle er meget tydelige og andre er svære at få øje på. Det vigtige er, at det bliver opdaget så tidligt som muligt, og at de voksne omkring den ordblinde støtter op om behovet for hjælp. 

Der findes desværre stadig en del fordomme omkring ordblindhed. For os i Wizkids er det vigtigt at bidrage til at nedbryde nogle af alle de fordomme, der er i forbindelse med ordblindhed. 

Vi har i den forbindelse talt med Carsten Milan Nielsen (læsekonsulent med speciale i ordblindhed), der til daglig arbejder med ordblinde elever. Han har stor erfaring med ordblindhed og bidrager desuden med stor viden om, hvordan læse- og skrivestøtteværktøjet AppWriter bedst bruges i hverdagen og til afgangsprøver og eksamen.

Nota har lavet en  undersøgelse, der belyser, hvilke fordomme der stadig er i forhold til ordblindhed. Carsten har i et samarbejde med Nota bidraget med viden og materiale til kampagnen om fordomme i forhold til ordblindhed. Med en øget viden om ordblindhed kan vi alle være med til at nedbryde disse fordomme.

De tre mest udtalte fordomme er
  • Ordblindhed handler om intelligens
  • Kan ordblinde tage samme uddannelser som andre?
  • Er det snyd at anvende læse- og skrivestøtteprogrammer?
Ordblindhed handler ikke om intelligens

En af de forestillinger, der har været omkring ordblindhed, er, at ordblindhed hænger sammen med lavere intelligens. Det er ikke tilfældet. Ordblindhed er arveligt betinget og har betydning for den del af hjernen, der har med afkodning af bogstaver at gøre. 

Ordblinde kan tage samme uddannelser som alle andre

Flere og flere unge ordblinde starter i dag på en videregående uddannelse. Det, der har en stor betydning, er at få den rette hjælp fra kompetente undervisere og at have adgang til læse- og skrivestøtteværktøjer som AppWriter.

Det er ikke snyd at anvende læse- og skrivestøtteprogrammer

Der er desværre stadig den fordom, at det er snyd, når ordblinde bruger hjælpemidler til at læse og skrive. Læreren spiller en stor rolle i denne sammenhæng, da de er med til at legitimere brugen af støtteprogrammer i alle fag. 

Det hjælper ordblinde elever meget, at lærerne på skolen har forståelse for LST og støtter eleverne i, at det er okay at anvende dem i alle timer. Lyttelæsning er især vigtigt for, at ordblinde får den samme viden som de andre elever i eksempelvis geografi, naturfag og matematik.

For at give ordblinde de samme muligheder som andre elever vil Wizkids bidrage til at nedbryde de fordomme, der stadig huserer. Et led i den proces er at hjælpe skolerne godt på vej i anvendelsen af LST – det gør Wizkids ved at støtte op om en god implementeringsproces. Når værktøjerne er godt implementeret blandt alle lærere, øges ordblinde elevers muligheder for lige deltagelse i undervisningen. 

Implementering

Wizkids’ implementeringsmodel

Modellen illustrerer de interessenter, der har indflydelse på en vellykket implementeringsproces.

Ledelsen: Bakker op om nye tiltag og prioriterer tid til møder og kurser.

Superbrugerne: Lærere, der har en særlig interesse for programmet. De brænder for at dele ud af deres viden, og de har lyst til at holde kurser for elever, lærere og forældre.

Forældre: Superbrugerne afholder forældrekurser, så forældrene har viden om programmet og derved kan hjælpe eleverne med at bruge det i hjemmet.

AppWriter-agenter: Elever, der er specialister i programmet. De hjælper andre elever i gang med at bruge programmet, og de støtter superbrugerne, når der skal holdes kurser i klasserne.

Lærerne: Alle lærere på skolen har deltaget i AppWriter-kursus, så alle har kendskab til programmet. Lærerne husker eleverne på at logge på i hver lektion. De er desuden med til at udbrede kendskabet via samtale med forældre og elever.

Wizkids’ implementeringsmodel er baseret på 10 års praksiserfaring og teoretisk viden.

For os er det vigtigt, at hver implementeringsproces ses med nye øjne og tilpasses specielt til den enkelte skoles ønsker. Det følgende afsnit omhandler ideer til implementeringsstrategi på skolen. Når en skole eller kommune begynder at bruge AppWriter, vil der være fokus på, at implementeringsprocessen deles op i 3 faser. Vi vil i det følgende beskrive faserne, og hvad der kan inddrages.

Første fase – Introduktion

I den indledende fase er det læsevejleder og ledelse, der melder ud, at der skal anvendes AppWriter på skolen. Det er her, der skabes et overblik over processen, så lærere og elever ved, at de undervejs får hjælp og støtte til at lære programmet at kende.

Anden fase – Kurserne afholdes

I den anden fase kan den enkelte skole vælge den strategi for afholdelse af kurser, som de finder bedst. En model er at vælge introkurser eller superbrugerkurser. 

Introkurserne bliver afholdt på alle skoler i kommunen og er ofte af 2 timers varighed. Ved hjælp af introkurserne bliver alle lærerne på skolen introduceret til AppWriter og får dermed en forståelse for, at læse- og skrivestøtteværktøjer er en naturlig del af alle fag. Lærerne får desuden en grundlæggende forståelse for, hvordan værktøjet ser ud og anvendes. 

Herefter udvælges de lærere, der ønsker at fungere som superbrugere på skolen. Det har stor betydning, at superbrugerne både har interesse for at lære mere om programmet og har et ønske om at hjælpe både elever og lærere med at blive bedre til at anvende AppWriter. 

En anden strategi er, at der fra begyndelsen udvælges 3-6 superbrugere på skolen. Herefter deltager superbrugerne på et kursus, så de er rustede til selv at afholde introkursus på skolen. Det er også i anden fase, at AppWriter-agenterne bliver uddannet. Vi har god erfaring med, at det er ordblinde elever, der uddannes som agenter. De anvender programmet i hverdagen og har en praksisnær erfaring med programmet. Uddannelse af AppWriter-agenter afholdes af superbrugerne på skolen eller af Wizkids.

En anden mulighed er at uddanne alle elever i 6. klasse til at være AppWriter-agenter. Herved får superbrugerne flere hjælpere til at udbrede programmet til de almene elever.

Tredje fase – Forankring
Wizkids’ Årshjul

Forankringsfasen indtræder, når alle de ovennævnte kurser er afholdt. Det er her, alt det lærte skal forankres og anvendes i praksis. Superbrugernes rolle er essentiel for både lærere og elever. Det er hos ressourcepersonerne, der hentes hjælp og inspiration til anvendelse af programmet. Nogle lærere har brug for en ekstra gennemgang af programmet for at føle sig trygge ved det. 

Det har stor betydning, at superbrugerne er bevidste om deres rolle som tovholdere for LST. Wizkids har udarbejdet dette udkast til et årshjul. Superbrugerne kan hente inspiration i denne model til, hvordan årshjulet skal se ud på netop deres skole.

En bredere anvendelse af LST i hele klassen er med til at legitimere brugen for de ordblinde elever. Idet programmet anvendes alment i klassen, er det med til at mindske den ordblindes følelse af at være anderledes, da det ikke blot er udvalgte elever, der har adgang til programmet. 

Læreren er både primus motor for, at der skabes en åben dialog blandt eleverne, og især i legitimeringen af, at læse- og skrivestøtteværktøjer som AppWriter er en naturlig del af undervisningen. Når der blandt elever og lærere er en forståelse for, hvad ordblindhed er, mindskes fordommene. Herved bliver ordblinde hjulpet godt på vej til at acceptere de udfordringer, de står overfor.