Inspiration til forældresamarbejdet

Samarbejdet mellem forældre og skole er relevant for at skabe god inklusion af børn med dysleksi. For netop forældrene til børn med dysleksi har en ekspertviden om deres børn, som er vigtig for, at skolen kan lykkes med indsatsen for eleven. Derfor er det relevant, at dialogen fra barnets første skoleår bliver åben og ligeværdig.

Hvorfor samarbejdet er vigtigt

Samarbejdet mellem skole og hjem er fundamentalt for barnets udvikling. Skole og hjem er de to primære arenaer for barnet. Det er kommunikationen imellem disse to arenaer, der er central for at få et godt samarbejde til at fungere. En god og konstruktiv dialog vil have en positiv effekt på barnets trivsel og læring. Tillid er et af nøgleordene til at få en god kommunikation og et godt samarbejde op at køre.

Hvorfor det indimellem kan være svært

Samarbejdet kan være svært, hvis forældre eller skole oplever, at der mangler tillid. Relationen mellem skole og hjem vil i stedet være fyldt af mistillid og frustrationer, hvilket påvirker barnets læring. Nogle af de udfordringer, der kan opstå, er, at forældrene føler, at skolen ikke gør nok og ikke ser barnets behov. Skolen kan have en oplevelse af, at forældrene ikke støtter op og gør det, skolen forventer af dem. Ønsket er, at forældre og skole kan se, at begge parters ageren gøres ud fra ønsket om det bedste for barnet. 

Gode råd til, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem kan styrkes

Udnyt hinandens ekspertområder

Forældrene er eksperter i at vurdere deres børns trivsel. Hvordan de har det hjemme, og hvordan de reagerer på skolen, lektier m.m. Skolen er eksperter på skolefaglighed, pædagogik, krav og forventninger og eleven i skolen.

Ved at gå i dialog og lytte til hinanden kan begge parter blive klogere og få nuanceret deres forståelse – til gavn for elevernes læring og trivsel.

Hav respekt for forældrenes bekymring

Hvis forældre giver udtryk for bekymring for deres barns læsning eller stavning, bør skolen tage dette seriøst og ved test m.v. undersøge, om bekymringen kan be- eller afkræftes. Både hvis vanskelighederne kan bekræftes, og hvis de ikke umiddelbart kan, bør forældrene informeres grundigt om resultater og konklusioner.

Skolen skal tage ansvar for samarbejdet

Skolen har ansvaret for at sætte rammerne for forældresamarbejdet og for at række ud til alle forældre – både de, der har store forventninger og krav til skolen, og de, der ikke selv tager initiativ til dialog.

Skolen bør desuden sikre overordnede rammer og retningslinjer for forældresamarbejde på skolen og i de enkelte klasseteams: Hvem har ansvaret for hvad, hvordan og hvornår?

Hvordan skolen kan etablere et forældrenetværk

Etablering af et forældrenetværk på skolen er et af de tiltag, der har en effekt i forhold til at skabe et godt læringsfundament for elever med dysleksi. Udover de eksisterende tiltag som skole-hjem-samtaler, forældremøder og den løbende kontakt mellem lærere og forældre er et forældrenetværk et ekstra tiltag, som skolen aktivt vælger til. 

Et forældrenetværk er en mindre gruppe af forældre, der mødes kontinuerligt i løbet af skoleåret. Gruppen er arrangeret af en dysleksivejleder og tovholder, og disse personer skaber rammen for indholdet på møderne. Til hvert møde sættes rammen via et oplæg fra dysleksivejlederen, og herefter er der fælles dialog omkring emnet.

Netværket kan bidrage til at klæde både skole og forældre på med ny viden og handlemuligheder i forhold til at favne børn med dysleksi bedst muligt. 

Et netværk er med til at forebygge mange af de udfordringer, som forældre til børn med dysleksi står med. En del forældre føler sig alene med frustrationer og overvejelser omkring, hvordan de hjælper deres barn bedst muligt. I netværket får forældrene mulighed for at dele erfaringer og tanker i et mindre fællesskab. I dette forum vil skolen kunne anerkende og imødekomme forældrenes overvejelser og på denne måde være med til at skabe en viden og opbygge en relation, der støtter forældrene.

I kan få mere inspiration ved at lytte til podcasten ‘Dysleksivenlig skole’: